TỔ CHỨC
Danh sách các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học 
Xem chi tiết tại đây.
Xem tiếp
Tăng cường quản lý HĐGDKNS và HĐGDNGCK 
Sở GD&ĐT đã có CV số 1974/SGDĐT-GDCNTX ngày 16/8/2019 về việc Tăng cường công tác QLNN đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Xem tiếp
Hướng dẫn ĐT, BD ngoại ngữ, tin học 

Xem tiếp
Phòng Giáo dục CN-TX 
Xem tiếp