TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Thanh tra Sở 
Địa chỉ
187 Hữu Nghị - Tp Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại
(0232)3823250
Email
thanhtra@quangbinh.edu.vn
Chánh Thanh tra
NGUYỄN THỊ KIM OANH
Chuyên môn
Thạc sĩ Ngữ văn
Phụ trách
- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động thanh tra của Ngành.
- Lĩnh vực phụ trách và chỉ đạo:
+ Chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác;
+ Công tác chính trị tư tưởng; tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra; khen thưởng-kỷ luật;
+ Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; hoạt động liên kết đào tạo; đào tạo tin học-ngoại ngữ; thanh tra thi trong phạm vi và thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở;
+ Ký trách nhiệm hoặc trực tiếp ký các văn bản về lĩnh vực thanh tra.
+ Tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng của lãnh đạo sở.
- Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố; với các phòng thuộc Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra.
- Tham gia giải quyết các vướng mắc nảy sinh trong khi giải quyết công việc giữa Phó Chánh Thanh tra với thanh tra viên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Sở giao.
- Phụ trách địa bàn: Các phòng GD&ĐT, các trường, cơ sở giáo dục trực thuộc tại địa bàn thành phố Đồng Hới, Bố Trạch.
Điện thoại
0945288232
Email
ntkoanh@quangbinh.edu.vn
Phó Chánh Thanh tra
ĐẶNG VĂN TUẦN
Chuyên môn
Thạc sĩ Sử học
Phụ trách
- Giúp Phó Chánh thanh tra phụ trách, phụ trách các lĩnh vực công tác được phân công và chịu trách nhiệm trước phụ trách Thanh tra Sở và trước pháp luật về phần hành, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc khi được Phó Chánh Thanh tra phụ trách giao.
- Lĩnh vực phụ trách: Công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật.
- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo sự phân công của Phó Chánh Thanh tra phụ trách; dự thảo biên bản, kết luận thanh tra khi được phân công.
- Trực, tiếp công dân theo quy định của pháp luật và phân công Phó Chánh Thanh tra phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Phó Chánh Thanh tra phụ trách giao.
- Phụ trách địa bàn: Các Phòng GD&ĐT, các trường, cơ sở giáo dục trực thuộc tại địa bàn huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.
Điện thoại
0917102555
Email
dangvantuan@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
PHẠM XUÂN VŨ
Chuyên môn
Thạc sỹ Vật lý
Phụ trách
- Giúp Phó Chánh Thanh tra phụ trách, phụ trách các lĩnh vực công tác được phân công và chịu trách nhiệm trước Phó Chánh Thanh tra phụ trách và trước pháp luật về phần hành, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc khi được Phó Chánh Thanh tra phụ trách giao.
- Thực hiện các mặt công tác:
+ Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường, cơ sở giáo dục từ năm học 2013-2014.
+ Xác minh văn bằng, chứng chỉ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, của Phó Chánh Thanh tra phụ trách giao hoặc yêu cầu của cơ quan, tổ chức, của các trường, cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh.
+ Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết KNTC; phòng, chống tham nhũng.
+ Tiếp nhận công văn đến, vào sổ đăng ký công văn đến, vào sổ đăng ký công văn đi thuộc lĩnh vực phân công và các công văn đi khác theo yêu cầu của lãnh đạo Thanh tra.
- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo sự phân công của Phó Chánh Thanh tra phụ trách.
- Phụ trách Công nghệ thông tin của Thanh tra Sở, đăng tải công khai Kết luận thanh tra lên trang Web Sở GD&ĐT.
- Phụ trách địa bàn: Phòng GD&ĐT, các trường, cơ sở giáo dục trực thuộc tại địa bàn huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Minh Hóa.
Điện thoại
DĐ: 0984.551.332
Email
phamxuanvu@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]