TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng Kế hoạch - Tài chính 
Địa chỉ
Số 187 Hữu Nghị - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email
khtc@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0232 3 820460
Trưởng phòng
ĐINH NGỌC HÀ
Chuyên môn
Cử nhân Tin học, Tiếng Anh, Ths QLGD.
Phụ trách
Phụ trách chung. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Lãnh đạo Sở về các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch, thống kê, tài chính và tài sản ngành giáo dục và đào tạo và toàn bộ hoạt động của Phòng KH-TC.
Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ: Quy hoạch tổng thể mạng lưới, quy mô phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh; Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm, kế hoạch trung hạn và dài hạn phù hợp với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và của tỉnh; Xây dựng kế hoạch phát triển, kế hoạch ngân sách giáo dục và đào tạo hàng năm, trung hạn, dài hạn của toàn Ngành báo cáo các cấp quản lý; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo toàn Ngành; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; Đề án Kiên cố hóa trường, lớp và nhà công vụ giáo viên; Đề án ngoại ngữ - Sự nghiệp đào tạo; Đề án đưa tin học vào nhà trường; Công tác mua sắm, đấu thầu.
Trực tiếp thực hiện: Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác năm, học kỳ, tháng, tuần của Phòng; Phối hợp với các Phòng liên quan thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước thuộc Sở; bổ nhiệm, miễn nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán trong các tổ chức, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các ban quản lý dự án, doanh nghiệp nhà nước thuộc Sở theo thẩm quyền của Giám đốc Sở; Báo cáo những vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực phụ trách; báo cáo trực báo cốt cán cơ quan Sở;
Phụ trách các địa bàn: Quảng Ninh, Đồng Hới, Tuyên Hóa, Minh Hóa;
Điện thoại
DĐ: 0912.589.450
Email
havps@quangbinh.edu.vn
Phó Trưởng phòng
PHAN TIẾN DŨNG
Chuyên môn
Đại học Kinh tế
Phụ trách
Giúp Phụ trách Phòng, tham mưu Lãnh đạo Sở: Công tác tài chính, tài sản các đơn vị trực thuộc Sở; Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chế độ tài chính, tài sản theo luật và các quy định; Xét duyệt, thẩm định, tổng hợp, thông báo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc Sở; hướng dẫn, chỉ đạo, đánh giá đội ngũ kế toán và tình hình thực hiện công tác tài chính các đơn vị trực thuộc Sở; Kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính của các đơn vị trực thuộc Sở; phối hợp kiểm tra, giám sát các chính sách kế toán, tài chính, tài sản. Báo cáo công tác tài chính ngành Giáo dục và Đào tạo; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Đề án Kiên cố hóa trường, lớp, nhà công vụ giáo viên; Thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục; huy động quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; phụ trách các cơ sở giáo dục ngoài công lập; Xây dựng các văn bản về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách Nhà nước, thu sự nghiệp, xã hội hóa giáo dục; hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về tài chính, ngân sách, tài sản, kiểm toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, thực hiện chính sách thuế của nhà nước và các quy định khác thuộc lĩnh vực tài chính; Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn khác; Phối hợp với Sở Tài chính trình dự thảo mức thu, chi đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; tham gia thực hiện và phối hợp thực hiện kiểm tra, thanh tra việc thu, chi các đơn vị theo quy định hiện hành;
Trực tiếp tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện thực hiện Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất giai đoạn II, kiêm kế toán Dự án; báo cáo tình hình thực hiện trong kỳ họp định kỳ hàng tháng của Phòng;
Điều hành công tác của Phòng khi Phụ trách phòng đi vắng;
Phụ trách các địa bàn: Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch, Ba Đồn;
Điện thoại
DĐ: 0914.644.988
Email
ptdung@quangbinh.edu.vn
Kế toán trưởng
TRƯƠNG THỊ ÁNH HẰNG
Chuyên môn
Kế toán
Phụ trách
Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở lập, tổng hợp dự toán thu chi ngân sách hàng năm (bao gồm: Ngân sách chi thường xuyên, chi sữa chữa, mua sắm thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu…) và phương án phân bổ, giao, điều chỉnh dự toán ngân sách của các đơn vị trực thuộc Sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định; thực hiện dự toán thu chi ngân sách hàng năm; Xây dựng định mức thu, chi tài chính thuộc Ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn cơ sở giáo dục thực hiện; các văn bản quy định các định mức chi tiêu tài chính, định mức chi cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; cụ thể hoá các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục, xác định và cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương; chỉ tiêu ngân sách giáo dục cho các đơn vị trực thuộc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan giao chỉ tiêu ngân sách giáo dục và đào tạo cho các đơn vị trực thuộc Sở khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp dự toán ngân sách giáo dục và đào tạo hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, bao gồm: Ngân sách chi thường xuyên, chi sữa chữa, mua sắm thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu… để cơ quan tài chính, kế hoạch cùng cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hướng dẫn chỉ đạo đánh giá đội ngũ kế toán các đơn vị trực thuộc Sở; Công tác cải cách hành chính.
Quản lý và chịu trách nhiệm tất cả các công việc liên quan đến kế toán cơ quan Sở và chi chung của ngành. Công tác tài chính phổ cập giáo dục toàn tỉnh; Kế toán Dự án chuyển tiền có điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng khó khăn nhất;
Điện thoại
DĐ: 0912.304.055
Email
tahang@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
LÊ VĂN PHÚ
Chuyên môn
Kế toán
Phụ trách
Thực hiện công tác Kế toán của Ngành và cơ quan Sở; Kế toán bảo hiểm xã hội; các khoản thu theo quy định của pháp luật; quyết toán thuế thu nhập cá nhân; kiêm nhiệm kế toán Dự án giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, kế toán Công đoàn ngành; báo tăng, giảm nhân sự cơ quan Sở.
Giúp Kế toán Trưởng quản lý các nguồn kinh phí của Ngành tại cơ quan Sở;
Theo dõi công tác tài sản cơ quan Sở;
Điện thoại
DĐ: 0912.944.133
Email
levanphu@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
LÊ KHẮC HOÀN
Chuyên môn
Thạc sĩ Kinh tế
Phụ trách
Giúp Phụ trách Phòng, tham mưu Lãnh đạo Sở: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; Đề án ngoại ngữ - Sự nghiệp đào tạo; Đề án đưa tin học vào nhà trường; Theo dõi thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh; Công tác Thống kê giáo dục; Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công, các Dự án, Đề án, Chương trình liên quan đến giáo dục và đào tạo khác không nêu trong Thông báo này; cơ sở vật chất trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia;
Phối hợp với đồng chí Dũng: Tổng hợp quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước hàng năm đối với đơn vị trực thuộc Sở; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Đề án Kiên cố hóa trường, lớp, nhà công vụ giáo viên
Thực hiện nhiệm vụ chuyên viên tổng hợp Phòng; Thư ký tổng hợp: Ghi biên bản các phiên họp và cập nhật các văn bản đến và đi của Phòng;
Điện thoại
DĐ: 0912.589.450
Email
lkhoan@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]