Công văn về việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo, dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 
Xem tiếp
Phòng Kế hoạch - Tài chính 
Xem tiếp
Chức năng, nhiệm vụ phòng Kế hoạch – Tài chính 
 Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và...
Xem tiếp