Bản in     Gởi bài viết  
Phòng Chính trị, tư tưởng 
Địa chỉ
Số 187, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Email
phongct-tt@quangbinh.edu.vn
Điện thoại

Trưởng phòng
LÊ VIẾT CẢM
Chuyên môn
Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Phụ trách
Phụ trách chung, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Chính trị, tư tưởng. Trực tiếp phụ trách công tác chính trị, tư tưởng và bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức và theo dõi các hoạt động liên quan đến đạo đức, lối sống trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; Công tác phát triển Đảng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên;Xây dựng, điều hành và duy trì hoạt động website của Sở; xây dựng và quản lý hệ thống mạng nội bộ, cổng thông tin điện tử của cơ quan Sở; đảm bảo cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ thông tin.
Điện thoại
DĐ: 0916199787
Email
lvcam@quangbinh.edu.vn
Phó Trưởng phòng
NGUYỄN ĐẠI TRƯỜNG
Chuyên môn
Thạc sĩ Giáo dục thể chất
Phụ trách
Công tác an ninh, trật tự trường học, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường; Công tác giáo dục thể chất; Công tác giáo dục quốc phòng an ninh; Công tác y tế học đường và giáo dục môi trường; Công tác Đoàn - Đội trường học; Công tác xã hội hóa giáo dục.
Điện thoại
DĐ: 0916.903.599
Email
daitruong@quangbinh.edu.vn
Chuyên viên
PHAN AN VŨ
Chuyên môn

Phụ trách
Công tác giáo dục học sinh dân tộc, giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật; Công tác nhân đạo, từ thiện, văn hóa - xã hội; Các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên.
Điện thoại
DĐ: 0913.386.352
Email
phananhvu@quangbinh.edu.vn

 

[Trở về]