Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trường học 
Xem tiếp
Phòng Chính trị, tư tưởng 
Xem tiếp
Chức năng, nhiệm vụ phòng Chính trị, tư tưởng 
 

Theo Quyết định số 1555/QĐ-SGDĐT, ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc...

Xem tiếp