TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Hùng Vương 
Địa chỉ
Cự Nẫm - Bố Trạch - Quảng Bình
Email
thpt_so2botrach@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(052)3862457 - (052)3675234
Website
http://thpt-so2botrach-quangbinh.edu.vn
Hiệu trưởng
Đinh Văn Hùng
Chuyên môn
Đại học Toán
Phụ trách
Phụ trách chung, tổ chức, tài vụ, phụ trách khối 12.
Điện thoại
0912709960
Email
dinhvanhung_so3botrach@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Phi Phượng
Chuyên môn
Thạc sỹ Ngữ Văn
Phụ trách
Phụ trách chuyên môn
Điện thoại
0983215046
Email
nguyenthiphiphuong@thpt-so2botrach-quangbinh.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
Phạm Ngọc Hưng
Chuyên môn
ĐHSP Sinh học
Phụ trách
Phụ trách CSVC, HĐ NGLL, lao động
Điện thoại
0918840559
Email
phamngochung@thpt-so2botrach-quangbinh.edu.vn
[Trở về]