TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
THPT Trần Phú 
Địa chỉ
Thôn 10, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Email
thpt_so3botrach@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
0232 (3) 866.083
Website
http://thptso3botrach.edu.vn/
Hiệu trưởng
TRẦN NGỌC AN
Chuyên môn
Thạc sĩ QLGD
Phụ trách
Quản lý chung
Điện thoại
CQ: 0232 (3) 866.083; DĐ 0983.730.610
Email
tranngocan@quangbinh.edu.vn
P. Hiệu trưởng
NGUYỄN HỮU DŨNG
Chuyên môn
Thạc sĩ Hóa
Phụ trách
Chuyên môn
Điện thoại
0232.3706.068
Email
nhdungso4bt@quangbinh.edu.vn
P. Hiệu trưởng
NGUYỄN VĂN XẠ
Chuyên môn
Đại học SP Hóa
Phụ trách
Cơ sở vật chất
Điện thoại
0905.455.839
Email
nvxas3bt@quangbinh.edu.vn
[Trở về]