Trung tâm GD-DN Bố Trạch 
Địa chỉ
Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình
Email
gddnbotrach@quangbinh.edu.vn
Điện thoại

Giám đốc

Chuyên môn

Phụ trách

Điện thoại
Phó Giám đốc
Chuyên môn
Phụ trách
Điện thoại