Trung tâm GD-DN Đồng Hới 
Địa chỉ
Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Email
gddndonghoi@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
Giám đốc
HÀ XUÂN TÝ
Chuyên môn
ThS Quản Lý Giáo Dục
Phụ trách
Chung
Điện thoại
0915272302
Email
haxuanty65@quangbinh.edu.vn
Phó Giám đốc
ĐINH NGỌC HẢI
Chuyên môn
ThS Quản Lý Giáo Dục
Phụ trách
Chuyên môn Giáo dục thường xuyên
Điện thoại
0988144118
Email
dinhngochai@quangbinh.edu.vn
Phó Giám đốc
ĐẶNG VĂN CẢNH
Chuyên môn
Đại học Điện Kỹ thuật
Phụ trách
Chuyên môn Giáo dục nghề nghiệp
Điện thoại
0778364442
Email
vancanh@quangbinh.edu.vn
Phó Giám đốc
NGUYỄN TIẾN QUANG
Chuyên môn
ThS Vật Lý
Phụ trách
Chuyên môn Giáo dục thường xuyên
Điện thoại
0915693982
Email
tienquang@quangbinh.edu.vn