Trung tâm GD-DN Quảng Ninh 
Địa chỉ
Quảng Ninh - Quảng Bình
Email
gddnquangninh@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
Giám đốc
Chuyên môn
Phụ trách
Điện thoại
Email
Phó Giám đốc