TT GDTX Tỉnh 
Địa chỉ
TP Đồng Hơi - Quảng Bình
Email
gdtxtinhqb@quangbinh.edu.vn
Điện thoại
(052)3826338 - (052)3826185
Website
http://gdtxquangbinh.edu.vn/
Giám đốc
NGUYỄN VĂN PHÁP
Chuyên môn
Thạc sỹ Khoa học Vật lý
Phụ trách
Quản lý Trung tâm GDTX tỉnh
Điện thoại
0918835249
Email
nvphap@quangbinh.edu.vn
Phó Giám đốc
MAI VĂN HIẾU
Chuyên môn
ĐHSP Văn
Phụ trách
Quản lý Trung tâm GDTX tỉnh
Điện thoại
0912335903
Email
maivanhieu@quangbinh.edu.vn