Danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học 
Tính đến tháng 4 năm 2019, toàn tỉnh Quảng Bình có 27 Trung tâm ngoại ngữ, tin học đang hoạt động.
Danh sách các trung tâm