Thông báo giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Anh Khanh, Trung tâm Ngoại ngữ Đông Dương 
UBND tỉnh Quảng Bình đã quyết định giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Anh Khanh theo Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 và Trung tâm Ngoại ngữ Đông Dương theo Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 13/6/2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết.

Quyết định giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Anh Khanh

Quyết định giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Đông Dương