Thông báo giải thể Trung tâm Tin học Bắc Lý Quảng Bình 
Chi tiết Thông báo xem tại tệp đính kèm.