TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo tại đại hội lần thứ XV Công Đoàn Giáo dục Quảng Bình 
 Của ban chấp hành Công Đoàn Giáo dục Quảng Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2003-2008 tại Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2008-2013
 Năm năm qua, kể từ Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2003-2008 của Công đoàn Giáo dục Quảng Bình, đến nay, tình hình đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được tăng cường, hệ thống chính trị được giữ vững; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được củng cố và nâng cao trên trường quốc tế. Những thành tựu to lớn rất quan trọng đã đạt được trên các mặt chính trị-kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng đã tác động sâu sắc đến sự ổn định và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong 5 năm qua Đảng, Nhà nước, Chính phủ có nhiều chủ trương chính sách để chấn hưng sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục-đào tạo đã có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, tích cực, mạnh mẽ cùng với sự nỗ lực không hề mệt mỏi của đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành đã tạo ra những bước phát triển ổn định và vững chắc.

Với phương châm “Dân chủ, Trí tuệ, Đổi mới, Sáng tạo”, Đại hội Công đoàn Giáo dục Quảng Bình lần thứ XV có nhiệm vụ tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong 5 năm qua; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, Nghị quyết Công đoàn cấp trên, để quyết định phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh nhiệm kỳ 2008-2013.

[Trở về]