TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẢNG BÌNH RA ĐỜI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
 Nguyễn Thọ Bửu

 

Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khoá XIII

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Quảng Bình khoá XV

 

Công đoàn Giáo dục Quảng Bình ra đời trưởng thành gắn liền với nền giáo dục cách mạng và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, từ đại hội giáo giới toàn tỉnh tháng 11/1946 với quyết nghị thành lập Liên đoàn giáo giới tỉnh và bầu BCH gồm 5 người do ông Mai Văn Lịnh làm Chủ tịch, là tổ chức có tính chất nghiệp đoàn đầu tiên tập hợp những người làm công tác giáo dục trong tỉnh, vì mục đích xây dựng một nền giáo dục mới, đến nay CĐGD tỉnh đã trải qua 15 kỳ Đại hội, trong từng giai đoạn cụ thể, cùng với Ty ( Sở) giáo dục, CĐGD tỉnh luôn có những biện pháp tập hợp, tổ chức chăm lo đời sống đoàn viên lao động, bám sát nhiệm vụ của ngành, vượt lên khó khăn hoàn thành nhiệm vụ duy trì, củng cố, ổn định và phát triển giáo dục.

[Trở về]