TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẢNG BÌNH RA ĐỜI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
Xem tiếp
Công Đoàn Giáo dục Quảng Bình ra đời, xây dựng và phát triển (Tiếp theo) 
Xem tiếp
THÔNG TIN VỀ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẢNG BÌNH 
Xem tiếp
Công Đoàn Giáo dục Quảng Bình ra đời, xây dựng và phát triển (Tiếp theo) 
Xem tiếp
Công Đoàn Giáo dục Quảng Bình ra đời, xây dựng và phát triển (Tiếp theo) 
Xem tiếp
Phần thứ 2 
 Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công Đoàn và phong trào Công nhân viên chức, lao động nhiệm kỳ 2008-2013
Xem tiếp
Phần thứ nhất 
 Đánh giá kết quả việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công Đoàn Giáo dục Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2003-2008
Xem tiếp
Báo cáo tại đại hội lần thứ XV Công Đoàn Giáo dục Quảng Bình 
 Của ban chấp hành Công Đoàn Giáo dục Quảng Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2003-2008 tại Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2008-2013
Xem tiếp