TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
THÔNG BÁO MỜI THẦU 
 Gói thầu số 01: Mua sắm bộ trang phục cho Giáo viên dạy môn Quốc phòng - An ninh; Gói thầu số 02: Mua sắm bộ trang phục cho Giáo viên dạy môn Thể dục thể thao.
Xem tiếp
THÔNG BÁO MỜI DỰ HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU ĐẤU THẦU XÂY DỰNG 
 Thực hiện Công văn số 55/DATHCSKKN2-XDCB ngày 07/8/2015 của Ban quản lý dự án Trung ương về việc Tổ chức hội nghị giới thiệu cho nhà thầu tại địa phương về công tác đấu thầu...

Xem tiếp