TỔ CHỨC
Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh dành cho giáo viên THPT năm học 2015 - 2016 
 

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016; căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên (Ban hành theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT...

Xem tiếp