TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
Chức năng, nhiệm vụ phòng Chính trị, tư tưởng 
 

Theo Quyết định số 1555/QĐ-SGDĐT, ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng thuộc...

Xem tiếp
Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình 
Quảng Bình có hệ thống cơ sở hạ tầng cho giáo dục phổ thông tương đối đồng bộ. Toàn tỉnh có 640 trường và cơ sở giáo dục - đào tạo. Trong đó: có 184 trường và cơ sở giáo dục mầm non, 247 trường tiểu...
Xem tiếp
Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng sở 
 Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và...

Xem tiếp
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức cán bộ 
 Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và...

Xem tiếp
Chức năng, nhiệm vụ phòng Kế hoạch – Tài chính 
 Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và...
Xem tiếp
Chức năng, nhiệm vụ phòng Giáo dục Mầm non 
 Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và...
Xem tiếp
Chức năng, nhiệm vụ phòng Giáo dục Tiểu học 
Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng...

Xem tiếp
Chức năng, nhiệm vụ phòng Giáo dục Trung học 
Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng...
Xem tiếp
Chức năng, nhiệm vụ phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Thường xuyên 
 Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và...
Xem tiếp
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Kiểm định CLGD 
Theo Quyết định số 2006/QĐ-SGDĐT, ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra và các Phòng...
Xem tiếp