TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin quản lý trường học V.EMIS 
 Các tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống V.EMIS có tại File đính kèm, bao gồm:
- Hướng dẫn cài đặt;
- Hướng dẫn Quản lý hệ thống;
- Hướng dẫn phân hệ Quản lý học sinh;
- Hướng dẫn phân hệ Quản lý thư viện;
- Hướng dẫn phân hệ Quản lý thiết bị;
- Hướng dẫn phân hệ Quản lý giảng dạy;
- Hướng dẫn sử dụng EMIS;
- Hướng dẫn Sử dựng PMIS;
- Hướng dẫ sử dụng DBEMIS cấp phòng, sở

 

Tải tập tin đính kèm

[Trở về]
SỐ LƯỢT TRUY CẬP