TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO DỤC NĂM 2015 
Xem tiếp
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO DỤC NĂM 2014 
Xem tiếp
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO DỤC NĂM 2013 
Xem tiếp
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO DỤC NĂM 2012 
 Năm học 2012 - 2013, toàn tỉnh có 178 trường mầm non với tổng số 3.235 giáo viên và 407 trường phổ thông với 5.477 lớp và 9.832 giáo viên
Xem tiếp
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO DỤC NĂM 2011 
 Năm học 2011 - 2012, toàn tỉnh có 404 trường với 5.585 lớp
Xem tiếp
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO DỤC NĂM 2010 
 Năm học 2010 - 2011, toàn tỉnh có 403 trường với 5644 lớp.
Xem tiếp
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO DỤC NĂM 2009 
 Năm học 2009 - 2010 toàn tỉnh có 404 trường với 5.767 lớp
Xem tiếp