TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Phần thứ 2 
 Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công Đoàn và phong trào Công nhân viên chức, lao động nhiệm kỳ 2008-2013
 MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  HOẠT ĐỘNG

 CÔNG ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC,

 LAO ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ (2008-2013)

 

A.            MỤC TIÊU - PHƯƠNG HƯỚNG

 

Hoạt động Công đoàn Giáo dục Quảng Bình nhiệm kỳ 2008-2013 trong điều kiện toàn Đảng, toàn dân tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng các nghị quyết các đề án về phát triển giáo dục, xây dựng đội ngũ của Nhà nước, của Chính phủ, của Ngành; Thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ”Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Từ những bài học kinh nghiệm quý báu được tích luỹ, trước những thời cơ và thách thức mới của sự nghiệp phát triển Giáo dục- Đào tạo, hoạt động Công đoàn giáo dục trong nhiệm kỳ tới  phải tập hợp, động viên đoàn viên, lao động toàn ngành tập trung hướng vào mục tiêu : Vì sự nghiệp “ Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” và yêu cầu đổi mới toàn diện GD-ĐT và nâng cao chất lượng giáo dục Vì lợi ích và vị trí xã hội của Nhà giáo và những người lao động trong ngành; Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp để xây dựng công đoàn vững mạnh góp phần cùng ngành tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

         B. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

 

          1. Công đoàn giáo dục các cấp tích cực tham gia, phối hợp với cơ quan giáo dục đồng cấp tập trung xây dựng đội ngũ theo Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW “ Về xây dựng, nâng cao chất lượng độ ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trư­ơng Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­ớc, nhiệm vụ của ngành, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Quảng Bình, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII CĐGD Việt Nam; coi trọng trau dồi đạo đức lối sống nhà giáo, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ s­ư phạm, đổi mới nội dung, phư­ơng pháp dạy học, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi, nhân viên phục vụ giỏi, gắn  nâng cao l­ương tâm trách nhiệm, năng lực công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ với chất lượng học sinh của mỗi đơn vị, mỗi cá nhân góp phần chấn hưng giáo dục,đư­a sự nghiệp giáo dục- đào tạo tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ hơn nữa theo hướng "Chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa".

           2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua đều khắp trong từng tập thể, từng cấp học, ngành học, tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ về  “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, lấy phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" làm trung tâm, lấy cuộc vận động “Hai không“ cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với cuộc vận động "Dân chủ-Kỷ cư­ơng- Tình th­ương-Trách nhiệm" làm khâu đột phá, khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo nhằm tạo phong trào thi đua mới trong toàn ngành. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CN,VC,LĐ mà trọng tâm là phong trào thi đua "Giỏi việc trường- Đảm việc nhà" nhằm phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của lực lượng nữ trong ngành; đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục nhằm nâng cao cộng đồng trách nhiệm của xã hội, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy để tranh thủ tiềm năng và sức mạnh tổng hợp để phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập. Gương mẫu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”

3. Tập trung chăm lo cải thiện đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CB,GV,LĐ. Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn làm tốt công tác tham mư­u cho cấp ủy, chính quyền địa ph­ương có chính sách hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tranh thủ sự giúp đỡ của giáo dục cả nước để cải thiện điều kiện sinh hoạt và làm việc cho giáo viên vùng khó khăn. Thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý để giải quyết sắp xếp lao động hợp lý, khoa học đảm bảo ổn định và cải thiện đời sống cán bộ, giáo viên, lao động vừa đảm bảo sự ổn định và phát triển ngành. Đa dạng hoá xây dựng và duy trì các loại quỹ giúp đoàn viên và lao động phát triển kinh tế gia đình đạt hiệu quả, chăm lo thăm hỏi, động viên lúc khó khăn. Chống mọi biểu hiện vi phạm uy tín, danh dự   nhà trư­ờng, nhà giáo. Phối hợp tổ chức hội nghị CB-CC nghiêm túc.

          4. Phát huy đầy đủ dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Vận động, tổ chức đoàn viên, lao động tự nguyện, gương mẫu tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh Xã hội hoá giáo dục, nâng cao chất lượng đại hội giáo dục và hoạt động của  hội đồng giáo dục các cấp.

5. Tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tiếp tục đổi mới nội dung và ph­ương pháp và năng lực tổ chức, chỉ đạo hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp, tập trung xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; mỗi cấp công đoàn phải xây dựng chư­ơng trình hành động cụ thể phù hợp với từng đơn vị. Tăng cường và nâng cao các mối quan hệ phối hợp cùng các LĐLĐ địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn giáo dục huyện, thành phố, gắn hoạt động công đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, của ngành và địa phương. Tham gia tích cực với ngành trong việc đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

 

C. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG  NHIỆM  KỲ  2008-2013.

 

Để đạt được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nêu trên, hoạt động công đoàn và phong trào CN,VC,LĐ trong nhiệm kỳ tới cần tập trung vào các nội dung, nhiệm vụ thể hiện qua  các nội duang và ch­ương trình sau đây:

1. Chư­ơng trình: Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu  "Chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá".

1.Yêu cầu: Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của nhà giáo, đặc biệt là không vi phạm đạo đức nhà giáo, nâng cao  lương tâm, tình thương, trách nhiệm của CB,GV,LĐ trong ngành.

-Phấn đấu 100% đơn vị không có người vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo; 100% giáo viên ở tất cả các cấp, ngành học đều đạt chuẩn trình độ đào tạo. Trong đó trình độ trên chuẩn:  Ở Mầm non 15-20%, ở Tiểu học và Trung học cở sở đạt từ 40-45%, Trung học phổ thông đạt từ 12-14%, Chuyên nghiệp có từ 15-20%. Có 100% đoàn viên biết sử dụng vi tính và ứng dụng công nghệ tin học vào giảng dạy. Có ít nhất 70 % gia đình giáo viên có máy vi tính, nâng cao tỷ lệ biết ngoại ngữ trong đội ngũ.

2. Nội dung và biện pháp chủ yếu:

- Cụ thể hóa cuộc vận động “Học tập và làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với ngành Giáo dục-Đào tạo là “ mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”

- Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để thực hiện thành công “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho quê hương, đất nước.

- Tăng c­ường công tác truyền thông, tuyên truyền giáo dục tập trung vào các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành, nêu cao truyền thống tốt đẹp, lương tâm, trách nhiệm của Nhà giáo.

- Tích cực triển khai nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XIII, cụ thể hoá chư­ơng trình hành động của các cấp công đoàn thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học và của cả nhiệm kỳ. Đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, nhà trư­ờng văn hoá, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong các tr­ường học và cơ quan giáo dục.

- Tích cực triển khai đề án xây dựng đội ngũ của ngành, tham gia rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, lấy chất lượng học sinh làm thước đo năng lực, trình độ tay nghề nhà giáo và cán bộ quản lý. Tăng cường tham quan học tập các mô hình, điển hình tiên tiến về xây dựng đội ngũ, xây dựng các chính sách phát triển giáo dục.

- Có chính sách thoả đáng để động viên, khuyến khích, tạo điều kiện, có biện pháp tổ chức cho cán bộ, giáo viên thực hiện bồi d­ưỡng nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn. Tiếp tục vận động dạy ủng hộ nhau để tạo điều kiện cho nghiều người đi học, khuyến khích học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy, học và quản lý. Tiếp tục chủ trương dạy ủng hộ nhau đẻ được nhiều người đi học.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt, quản lý và phục vụ tốt” tham gia tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi, thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức của Bác Hồ, thi tìm hiểu luật pháp cùng với đẩy mạnh giáo dục pháp luật.

2. Chư­ơng trình:  Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của cán bộ, giáo viên, công nhân viên; tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả Giáo dục- Đào tạo, phục vụ CNH-HĐH đất n­ước.

1. Yêu cầu: Làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp và cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của CB,GV,NV trong ngành.

Phấn đấu có100% đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đã được quy định đối với nhà giáo và lao động. Có 100% đơn vị vận động ủng hộ xây dựng các loại quỹ tự chăm lo đời sống như quỹ thăm hỏi, tham quan, hỗ trợ phát triển kinh tế v.v  Có 100% CB,GV,NV cần nội trú được đảm bảo nơi ở và làm việc vệ sinh an toàn lao động, đóng BHXH, YT .100% đơn vị có sân thể thao. Tổ chức các giải thể thao, văn nghệ luân phiên cấp Phòng, cấp Sở hàng năm.

2. Nội dung và biện pháp:

- Lấy đoàn viên công đoàn và lao động trong ngành làm đối tượng trung tâm, công đoàn các cấp phải nhận thức đúng đắn trách nhiệm về vai trò, chức năng của mình để  thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát các chế độ chính sách của Đảng và nhà n­ước đối với CB- GV- CNV. Thực hiện đầy đủ chức năng tham gia quản lý nhà nước, chỉ đạo có hiệu quả và nâng cao trách nhiệm hoạt động Ban thanh tra nhân trong các tr­ường học, cơ quan giáo dục.

- Đẩy mạnh công tác phổ biến các chế độ chính sách đến người lao động để họ được biết, hiểu rõ và tự bảo vệ. Công đoàn tham gia tích cực xây dựng các cơ chế, quy chế, nội quy, chính sách liên quan đến lao động trong trong từng đơn vị và toàn ngành. Làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu tại cơ sở. Tham gia chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức đầu năm học. Thực hiện đầy đủ công khai dân chủ, tham gia quản lý nhà nước.

- Công đoàn các cấp phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh, đa dạng hoá  các hoạt động chăm lo và tự chăm lo, xây dựng, quản lý và sử dụng tốt các quỹ tự có như quỹ thăm hỏi, tham quan, hỗ trợ đời sống, quỹ tình thương đồng nghiệp, quỹ xây nhà công vụ v.v  để không ngừng nâng cao cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CB,GV,LĐ trong từng đơn vị.

          - Đẩy mạnh hoạt động câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, nâng cao đời sống văn hoá. Đẩy mạnh hình thức kết nghĩa giao lưu trường giúp trường, phòng giúp phòng, tranh thủ giúp đỡ của bên ngoài để chăm lo động viên đội ngũ đang công tác ở vùng khó khăn.

3. Chư­ơng trình: Vận động, tổ chức đoàn viên và lao động tích cực tham gia các phong trào quần chúng và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

1. Yêu cầu: Đẩy mạnh công tác thi đua hướng vào nâng cao chất lượng công tác, vào xây dựng nhà trường, vào chăm lo đội ngũ, đặc biệt hướng vào nâng cao chất lượng học sinh, nhận thức đầy đủ là muốn phát triển giáo dục nói chung và mỗi đơn vị nói riêng đều phải đẩy mạnh các phong trào thi đua.

- Tất cả 100% đơn vị đều tổ chức cho CB,GV,LĐ tham gia tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành; 100% đơn vị và CB,GV,LĐ không có người vi phạm đạo đức nhà giáo, không hành vi xúc phạm nhân phẩm và thân thể học sinh, không có học sinh ngồi nhầm lớp, không có tiêu cực trong thi cử; 100% CB,GV,LĐ không vi phạm luật pháp, không vi phạm Pháp lệnh dân số. 100% xã, phường, thị trấn đều tổ chức Đại hội Giáo dục theo nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân, Hội đồng giáo dục các cấp đều có quy chế và hoạt động có hiệu quả. Có 100% CB,GV,NVtham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo xã hội.

- Phấn đấu có 90 đến 95% nữ CB,GV,NV đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có 100% chị em đạt chuẩn trình độ đào tạo, nâng trình độ vượt chuẩn của đội ngũ giáo viên nữ từ 15-20% so với hiện nay.

2. Nội dung và biện pháp:

- Nhận thức đầy đủ để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính quần chúng rộng lớn và tính nghề nghiệp sâu sắc trong ngành. Đổi mới thi đua, tập trung chống bệnh thành tích trong giáo dục, đảm bảo thành tích thật, công bằng, công khai, đúng người, đúng việc, đúng đối tượng, có sức thuyết phục mạnh mẽ.

- Lấy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” làm trung tâm, cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung làm khâu đột phá, tiếp tục khơi đậy phong trào mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của tổ chức công đoàn và ngành giáo dục, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, SKKN để giải quyết những vấn đề mới và bức xúc của ngành nhằm tạo bước chuyển thực sự về chất phong trào thi đua góp phần tiếp tục phát triển sự nghiệp GD-ĐT tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

- Quán triệt Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nhiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ CN,VC,LĐ tập trung phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" h­ướng tới đạt 5 chuẩn của ngư­ời phụ nữ ngành giáo dục trong thời kỳ CNH-HĐH (Yêu n­ước; Có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt công tác được giao; Có sức khoẻ; Có lối sống văn hoá và tấm lòng nhân hậu; Quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng). Tổ chức các hoạt động với chủ đề "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

- Nâng cao  hiệu quả cuộc vận động XHH giáo dục, khơi dậy và huy động mọi nguồn lực, tiềm năng tạo sức mạnh tổng hợp, chia sẻ trách nhiệm để góp sức phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập, chăm lo cải thiện đời sống ĐV,LĐ Nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng giáo dục các cấp. Phối hợp với chuyên môn tập trung chỉ đạo đại hội giáo dục cấp cơ sở theo nhiệm kỳ hội đồng nhân dân, chỉ đạo kiện toàn hệ thống tổ chức, xây dựng quy chế và phát huy hiệu quả hoạt động của hội đồng giáo dục các cấp, phối hợp tốt với hội khuyến học các cấp chăm lo khuyến học, khuyến tài. Thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội giáo dục tỉnh Quảng Bình lần thứ II. Chọn nội dung và hình thức phù hợp để tuyên truyền Luật Giáo dục (đã sửa đổi) đến cán bộ, nhân dân trong từng địa phư­ơng để hiểu rõ và thực hiện đúng. Triển khai NQ số 05/2005/QĐ-TTg về đẩy mạnh XHH các hoạt động giáo dục.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá "gắn với xây dựng trư­ờng học, cơ quan, đơn vị giáo dục văn hoá, và phong trào xây dựng trư­ờng xanh - sạch - đẹp, xây dựng trư­ờng đạt chuẩn quốc gia.

- Tuyên truyền sâu rộng để vận động đoàn viên, lao động thông suốt tự nguyện tích cực tham gia các hoạt động xã hội và nhân đạo xã hội. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng v.v  

4. Chư­ơng trình: Tiếp tục đổi mới t­ư duy và hoạt động thực tiễn của tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng phát triển Đảng, xây dựng Nhà n­ước trong sạch vững mạnh.

1. Yêu cầu:  Phải có sự chuyển biến mới về chất trong hoạt động công đoàn giáo dục các cấp và xây dựng công đoàn vững mạnh.

- Phấn đấu 100 % trường học có CĐCS; Tỷ lệ đoàn viên công đoàn đạt 98 % tổng số lao động trong ngành; 100% CĐCS được kiểm tra; Tất cả các cấp công đoàn đều có quy chế về mối quan hệ công tác giữa BCH với chuyên môn cùng cấp.

Hàng năm bồi dưỡng ít nhất 4% đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu cho Đảng.

2. Nội dung và biện pháp:

- Sớm quán triệt Nghị quyết Đại hội X và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đại hội công đoàn cấp trên, tập trung vào phong trào lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tham gia quản lý ngành.

- Đổi mới nội dung, ph­ương thức, lề lối công tác của cán bộ và hoạt

động của tổ chức công đoàn, ưu tiên chỉ đạo xây dựng CĐCS vững mạnh.

- Phải xây dựng quy chế phối hợp và nâng cao chất lượng mối quan hệ công

tác giữa BCH công đoàn với chuyên môn đồng cấp, tranh thủ các điều kiện, nguồn lực để tăng thêm điều kiện hoạt động.

- Tích cực tham gia xây dựng Đảng, tập trung vận động CB,GV,LĐ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chăm lo bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; Tham gia có hiệu quả xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh thực hiện dân chủ đầy đủ, nâng cao năng lực quản lý, cải cách hành chính trường học, cơ quan giáo dục.

- Coi trọng xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên công đoàn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tham quan học tập cho cán bộ công đoàn.

- Củng cố UBKT và tăng cư­ờng hoạt động kiểm tra của công đoàn các cấp, trách nhiệm các ban quần chúng công đoàn và vai trò các uỷ viên BCH công đoàn các cấp, đổi mới hoạt động chỉ đạo của Thư­ờng trực công đoàn giáo dục, huyện, thành phố, tỉnh. Tăng cường phối hợp với các LĐLĐ huyện, thành phố để chỉ đạo CĐGD huyện, thành phố có hiệu quả cao hơn.

- Tranh thủ các nguồn lực để hoạt động, quản lý tốt tài chính công đoàn. Ưu tiên kinh phí công đoàn tập trung cho hoạt động phong trào, cho công đoàn cơ sở.

-Lấy chất lượng và hiệu quả hoạt động của CĐCS làm thước đo trình độ, trách nhiệm và năng lực tổ chức chỉ đạo của cán bộ công đoàn các cấp. 

Đại hội Công đoàn Giáo dục Quảng Bình lần thứ XV diễn ra trong bối cảnh đất nước tiếp tục hội nhập sâu rộng với thế giới; chính trị- kinh tế- xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, quốc phòng an ninh được củng cố và giử vững, toàn ngành đang quyết tâm tạo ra sự chuyển biến thực chất về mọi mặt của GD-ĐT nước nhà, đây là cơ hội cũng là thách thức to lớn đối với tổ chức công đoàn giáo dục các cấp. Với truyền thống gần 80 năm của Công đoàn Việt Nam, hơn 55 năm ra đời, trưởng thành và phát triển của CĐGD Việt Nam, với lịch sử kiên cường của phong trào công nhân và công đoàn Quảng Bình, kế tục xứng đáng truyền thống của CĐGD Quảng Bình, phát huy những kết quả thành tích quan trọng đã đạt đ­ược, đồng thời thấy rõ những khuyết điểm, yếu kém của phong trào CNVC và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua để phấn đấu khắc phục, tiếp tục được sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự hỗ trợ tạo điều kiện cuả Chính quyền các cấp, sự chỉ đạo giúp đỡ của LĐLĐ Quảng Bình, CĐGD Việt Nam, sự ủng hộ chia sẻ động viên của các công đoàn bạn trong tỉnh và trên mọi miền đất nước là cơ sở và niềm tin để thực hiện thành công mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội XV Công đoàn Giáo dục Quảng Bình trong nhiệm kỳ mới.

 

                                    Đồng Hới, ngày 25 tháng 12 năm 2007

                                               

                                                BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

                                                         GIÁO DỤC QUẢNG BÌNH

[Trở về]