TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
Tài liệu bồi dưỡng GV GDCD năm 2019 
Xem tiếp
Tài liệu Hội nghị Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2017-2018 
Xem tiếp
Tài liệu BDTX - Nội dung 2, năm học 2017-2018 
Xem tiếp
Tài liệu BDTX - Nội dung 2, năm học 2017-2018 
Xem tiếp
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2017-2018 
Xem tiếp
Tài liệu Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Hội nghị được tổ chức trực tuyến vào lúc 8h00, ngày 21/8/2017.
Xem tiếp
Tài liệu BDTX nội dung 2 năm học 2016-2017 -Trung tâm GD-DN 
 

 

Xem tiếp
Tài liệu BDTX nội dung 2 năm học 2016-2017 môn Hóa , Tiếng anh 
Xem tiếp
Tài liệu BDTX nội dung 1, 2 năm học 2016-2017 
Xem tiếp
Mẫu Thống kê Giữa kỳ và Hồ sơ trường Giữa kỳ phiên bản 4.0.1, năm học 2014-2015 
Xem tiếp