TỔ CHỨC
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Tại Bộ phận một cửa 

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp gặp công chức, viên chức phụ trách công việc tại Bộ phận một cửa;

2. Công chức, viên chức phụ trách công việc tại Bộ phận một cửa có trách nhiệm xem xét yêu cầu, hồ sơ và ghi Phiếu tiếp nhận;

3. Chuyên viên xử lý hồ sơ hoàn thành thủ tục trình Lãnh đạo Sở ký, chuyển kết quả về Bộ phận một cửa;

4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa;

5. Thời hạn trả kết quả giải quyết hồ sơ: tính theo ngày làm việc và  theo quy định của mỗi thủ tục hành chính.

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Quảng Bình
 
[Trở về]