TỔ CHỨC
    Bản in     Gởi bài viết  
Xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo và dự toán NSNN năm 2020 
Thực hiện nội dung Công văn số 2330/BGDĐT-KHTC ngày 29/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo địa phương và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo và dự toán ngân sách lĩnh vực giáo dục đào tạo năm 2020 của địa phương với các nội dung như sau:
Chi tiết nội dung Công văn xem tại tệp đính kèm.

Biểu mẫu gửi DHQB 2020

Biểu mẫu gửi đơn vị trực thuộc

Biểu mẫu KH 2020 gửi địa phương

[Trở về]